آژانس مسافرتی گلبال گشت .............
آژانس مسافرتی گلبال گشت

جاذبه های گردشگری

ندارد

جاذبه های گردشگری

به طور کلی به تمامی ویژگی های منطقه ای گویند که بتواند افراد را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی، مقاصد تفریحی و سرگرمی، مقاصد فرهنگی، یادگیری و آموزشی، به خود جذب نماید، و در راستای این جذب، برای حفظ و پایداری ویژگی های آن منطقه و ایجاد منافع و مصالح برای ساکنان آن منطقه، مفید واقع شود.